Regulamin

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca / Usługodawca – Naturalna Medycyna Jarosław Zachmielewski, adres:
  ul. 10 Lutego 21
  81-364 Gdynia.
  Dane rejestrowe sklepu: NIP: 5861786329 Regon: 361565432;
 3. Konto – podstrona Sklepu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego Zamówieniach.
 4. Klient / Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument). W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze z Sklepu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu.
 5. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep-zielony.pl, za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.
 8. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklep-zielony.pl.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 10. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Ogólne informacje

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen na niektóre Produkty, jak również wycofania niektórych Produktów ze sprzedaży.
 4. Informacje znajdujące się na Stronie Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 5. Klient składając Zamówienie na Stronie Sklepu składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 6. Moment zawarcia Umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru Produktu przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejkolwiek z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia.
 8. Wszystkie Produkty sprzedawane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 10. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Opisy Produktów znajdujące się na Stronie Sklepu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania Produktu.
 12. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w Sklepie Produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości Produktów, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej pod adres: kontakt@sklep-zielony.pl;
  • poprzez koszyk sklepowy. System automatycznie generuje powiadomienie o złożonym zamówieniu, które należy opłacić w ciągu 24 godz.;
  • telefonicznie pod nr. tel: +48 510-170-849.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą mailową i telefonicznie.
 3. Brak opłacenia Zamówienia w ciągu 24 godz. od momentu jego złożenia spowoduje jego anulowanie.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, oraz jego potwierdzenie.
 5. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych licząc od:
  • zaksięgowania wpłaty za Zamówienie;
  • złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”.
 6. W przypadku braku Produktu w magazynie Sklep informuje o tym Kupującego a następnie Sklep określa termin dostawy lub proponuje, o ile to możliwe, Produkt o porównywalnych właściwościach. Kupujący w takim przypadku może zrezygnować z zakupu, czekać na dostawę lub zaakceptować proponowany Produkt. O swojej decyzji Klient informuje pocztą elektroniczną. Brak decyzji jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia.
 7. Jeżeli Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź incydentalne uszkodzenie towaru), zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych licząc od daty złożenia Zamówienia.
 8. Przy okazji składania Zamówienia Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta na stronie Sklepu. Świadczenie tej usługi jest nieodpłatne. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Sklep wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta.
 9. Konto w Sklepie zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na wniosek Klienta, złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@sklep-zielony.pl lub w inny sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 10. Sklep usunie Konto maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika.

Płatności

Płatności on-line obsługiwane są przez Przelewy24.

 1. Sklep akceptuje następujący formy płatności:
  • przelew / przedpłata/ na konto bankowe,
  • BLIK
  • zapłata za pobraniem (przy odbiorze),
  • wpłata w kasie Sklepu w jego siedzibie.
 2. Numer konta do wpłat:
  Bank PKO BP : 62 1020 1853 0000 9202 0244 6250
 3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 4. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT w zależności od opcji wybranej przez Kupującego.
 6. W przypadku nie wskazania w tytule przelewu numeru Zamówienia Sprzedawca podejmie starania w celu ustalenia numeru zamówienia, w szczególności kontaktując się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, za pośrednictwem operatorów pocztowych lub transportem własnym. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w sklepie stacjonarnym Sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.
 3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku wysyłki za granicę Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki e-mailem po złożeniu Zamówienia i uzgodnieniu sposobu wysyłki.
 7. Waga paczki dla realizacji jednego zamówienia nie może przekraczać 30 kg.
 8. W przypadku, gdy Zmówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 9. W chwili odbioru Produktu Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania, taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi, sporządzić protokół szkody i niezwłocznie powiadomić o tym Sklep drogą e-mailową na adres: reklamacje@sklep-zielony.pl.
 10. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupującego informacji w tym zakresie Sklep, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówiony Produkt lub dokona Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz kosztów dostawy.
 11. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Sklep zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

Koszty wysyłki

 1. Cennik dostawy:
  • paczkomaty InPost – 11 zł przelew,
  • kurier DPD – 15 zł przelew,
  • kurier DPD – 20 zł pobranie,
  • darmowa przesyłka przy zakupach powyżej 300 zł,
  • odbiór osobisty – bezpłatnie,
  • wysyłka zagraniczna – opłacona przelewem. W przypadku wysyłki za granicę Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki e-mailem po złożeniu zamówienia i uzgodnieniu sposobu wysyłki. Cena uzależniona od wagi produktów.

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 14 dni od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Produktów będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i nadawcę przesyłki.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.
 6. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  • produktu dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  • jeżeli po dostarczeniu Produktu opakowanie zostało otwarte, naruszone lub ma znamiona ingerencji w jego konstrukcję lub korzystania z niego,
  • produktu będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • gdy Produkt ulega szybkiemu zepsuciu lub posiada krótki termin przydatności do spożycia,
  • produktu, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
 3. Koszty przesyłki pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje zwrotów za zaliczeniem pocztowym.
 4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie Produktu na adres SKLEP-zielony.pl
  ul. 10 Lutego 21
  81-364 Gdynia
  nieuszkodzonego, nieużywanego oraz w stanie niezmienionym wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy sprzedaży oraz paragonem sprzedaży lub fakturą VAT.
 5. Zwrot pieniędzy następuje przelewem lub przekazem pocztowym w terminie 14 dni.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 11. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Ochrona danych osobowych

 1. Sklep zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupującego i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.
 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sklep.
 7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących Sklep zobowiązuje się podjąć środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod tym adresem.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
  • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
  • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Pod tym adresem dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na Stronie Sklepu – zakładka „Regulamin”.
 6. Znaki towarowe oraz nazwy firm zostały użyte tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.07.2020 roku.
  Koszyk